Proiecte de hotărâri

Proiecte HCL 2024

Proiect de Hotarare 20 din 18 Iunie  2024 Privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local al comunei Obrejița.

Proiect de Hotarare 19 din 12 Iunie 2024 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea.

Proiect de Hotarare 18 din 12 Aprilie 2024 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul I al anului 2024.

Proiect de Hotarare 17 din 12 Aprilie 2024 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2023.

Proiect de Hotarare 16 din 09 Aprilie 2024 Privind aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare gestiune a activității de colectare separată şi transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie, institutii şi persoane fizice, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 15 din 09 Aprilie 2024 Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Ramforsare drumuri comunale, Etapa 1, comuna Obrejița, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Proiect de Hotarare 14 din 27 Martie 2024 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

Proiect de Hotarare 13 din 04 Martie 2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDEȚUL VRANCEA», aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny”.

Proiect de Hotarare 12 din 27 Februarie 2024 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență destinate sprijinirii familiei sau persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Proiect de Hotarare 11 din 27 Februarie 2024 Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Proiect de Hotarare 10 din 31 Ianuarie 2024 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, județul Vrancea pe anul 2024.

Proiect de Hotarare 09 din 30 Ianuarie 2024 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea.

Proiect de Hotarare 08 din 30 Ianuarie 2024 Privind aprobarea modalităţii de decontare a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 07 din 30 Ianuarie 2024 Privind aprobarea contribuției UAT comuna Obrejița, la proiectul regional „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, județul Vrancea, etapa a II-a – fazat”.

Proiect de Hotarare 06 din 29 Ianuarie 2024 Privind retragerea comunei Obrejița, județul Vrancea din cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat ­ ATRAS.

Proiect de Hotarare 05 din 04 Ianuarie 2024 Privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice în comuna Obrejița și pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici din comuna Obrejița județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 04 din 04 Ianuarie 2024 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Obrejița numărul 61/29.11.2023 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 03 din 04 Ianuarie 2024 Privind Validarea Dispoziției numărul 200 din 20 Decembrie 2023 privind modificarea bugetului local al comunei Obrejita, judetul Vrancea pe trimestrul IV anul 2023, prin suplimentare cu suma de 57.000 lei, reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor cod.11.02.02 – plata asistentilor personali si a indemnizatiilor de handicap.

Proiect de Hotarare 02 din 03 Ianuarie 2024 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

Proiect de Hotarare 01 din 03 Ianuarie 2024 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiecte HCL 2023

Proiect de Hotarare 70 din 19 Decembrie 2023 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar pentru anul 2024-2025, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 69 din 12 Decembrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 68 din 12 Decembrie 2023 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2024, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 67 din 07 Decembrie 2023 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 66 din 07 Decembrie 2023 Privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. OBREJIȚA, JUDEȚUL VRANCEA în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

Proiect de Hotarare 65 din 29 Noiembrie 2023 Privind aprobarea mandatării cu mandat special a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata’’, să exercite, în numele şi pe seama Unitatii Aadministrativ-Teritoriale comuna Obrejița delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deseurilor municipale si transportul acestora la punctele/statiile de transfer la nivelul Zonei 4 Gugesti, judetul Vrancea pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Vrancea’’.

Proiect de Hotarare 64 din 22 Noiembrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea

Proiect de Hotarare 63 din 20 Noiembrie 2023 Privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 62 din 20 Noiembrie 2023 Privind constatarea încetarii calității de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ATRAS a comunei Ciorăști, judetul Vrancea.

Proiect de Hotarare 61 din 19 Octombrie 2023 Privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice în comuna Obrejița și pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici din comuna Obrejița județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 60 din 18 Octombrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 59 din 18 Octombrie 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al anului 2023.

Proiect de Hotarare 58 din 17 Octombrie 2023 Privind Validarea Dispoziției numărul 180 din 17 Octombrie 2023 privind modificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare intre articole si alineate bugetare din cadrul aceluiasi capitol bugetar in trimestrul IV 2023.

Proiect de Hotarare 57 din 16 Octombrie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

Proiect de Hotarare 56 din 21 Septembrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 55 din 13 Septembrie 2023 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Proiect de Hotarare 54 din 13 Septembrie 2023 Privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat ­ATRAS a comunei Racovita, judetul Braila.

Proiect de Hotarare 53 din 13 Septembrie 2023 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2023-2024.

Proiect de Hotarare 52 din 08 Septembrie 2023 Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 51 din 22  August 2023 Privind Validarea Dispoziției numărul 116 din 21 August 2023 – privind modificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare între articole și alineate bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar în trimestrul III anul 2023.

Proiect de Hotarare 50 din 22 August 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 49 din 18 August 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul II al anului 2023.

Proiect de Hotarare 48 din 17 August 2023 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor–cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local Obrejița, județul Vrancea pentru perioada 2023 – 2029.

Proiect de Hotarare 47 din 17 August 2023 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii elevilor din cadrul Școlii Gimaziale Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 46 din 16 August 2023 Privind aprobarea Documentatiei de Atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. Obrejița, U.A.T. Sihlea, U.A.T. Slobozia Bradului și U.A.T. Tâmboești, judetul Vrancea, din componența ADI GAZ COM4 VN SUD”.

Proiect de Hotarare 45 din 16 August 2023 Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Ramforsare drumuri comunale, Etapa 1, comuna Obrejița, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Proiect de Hotarare 44 din 16 August 2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Amenajare baltă în comuna Obrejița, județul Vrancea T 144 P 2374”.

Proiect de Hotarare 43 din 16 August însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2023.

Proiect de Hotarare 42 din 16 August 2023 Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al UAT Obrejița pentru trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Proiect de Hotarare 41 din 16 August 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

Proiect de Hotarare 40 din 30 Iunie 2023 Privind aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demararii procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în unitățile administrativ-teritoriale din componența Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “GAZ COM 4 VN SUD“.

Proiect de Hotarare 39 din 28 Iunie 2023 Privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru investiția “ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDEȚUL VRANCEA”

Proiect de Hotarare 38 din 27 Iunie 2023 Privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă în conformitate cu prevederile art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Hotarare 37 din 21 Iunie 2023 Privind aprobarea cererii formulată de către S.C. Orange România S.A. cu privire la acordarea dreptului de uz și servitute asupra terenurilor care aparțin domeniului public al UAT Obrejița, pentru lucrarea “Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange între BB ORO și SITE GA0121, UAT Slobozia Bradului, UAT Tâmboiești, UAT Obrejița, județul Vrancea“.

Proiect de Hotarare 36 din 14 Iunie 2023 Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează spre adoptare, Consiliului Local Obrejița.

Proiect de Hotarare 35 din 14 Iunie 2023 Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.3/2023).

Proiect de Hotarare 34 din 13 Iunie 2023 Privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat în cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ ATRAS a comunei Margaritesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care comuna Obrejița este membru asociat.

Proiect de Hotarare 33 din 12 Iunie 2023 Privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 32 din 16 Mai 2023 Privind aprobarea aderarii Comunei Obrejița, Județul Vrancea la Noul Parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociației ”Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locala 2023-2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023-2027.

Proiect de Hotarare 31 din 15 Mai 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul I al anului 2023.

Proiect de Hotarare 30 din 12 Mai 2023 Privind aprobarea participării comunei Obrejița la Programul privind casarea autovehiculelor uzate denumit „Rabla Local” derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Proiect de Hotarare 29 din 12 Mai 2023 Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al UAT Obrejița pentru trimestrul I al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Proiect de Hotarare 28 din 11 Mai 2023 Privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete disponibile de păşune comunală înregistrate în domeniul public al Comunei Obrejița și a documentațiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere.

Proiect de Hotarare 27 din 09 Mai 2023 Privind aprobarea finalizării etapei de inițiere a procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în U.A.T.Obreița, județul Vrancea, în vederea întocmirii Dosarului Preliminar.

Proiect de Hotarare 26 din 27 Aprilie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 25 din 26 Aprilie 2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea. 

Proiect de Hotarare 24 din 28 Martie 2023 Privind transformarea în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, a unei funcții publice de execuție în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut.

Proiect de Hotarare 23 din 27 Martie 2023 Privind acordarea unui mandat special reprzentantului legal al UAT Obrejița în Adunarea Generală a Membrilor Asociației “Vranceaqua”.

Proiect de Hotarare 22 din 27 Martie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 21 din 27 Martie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

Proiect de Hotarare 20 din 14 Martie 2023 propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 19 din 14 Martie 2023 aprobarea menținerii comunei Obrejița, județul Vrancea la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației ”Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, denumita in continuare Asociatia.

Proiect de Hotarare 18 din 14 Martie 2023 aprobarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Comuna Obrejița, Judetul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educație, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Proiect de Hotarare 17 din 06 Martie 2023 Privind darea în administrarea Școlii Gimanziale Obrejița, unitate cu personalitate juridică, a imobilului-construcție „Grădinița cu program normal, 3 săli de clasă comuna Obrejița, județul Vrancea”, proprietatea publică a comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 16 din 06 Martie 2023 Privind Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Proiect de Hotarare 15 din 2 Martie 2023 Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti si pentru sustinerea familiei.

Proiect de Hotarare 14 din 2 Martie 2023 Privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Obrejița, judeţul Vrancea.

Proiect de Hotarare 13 din 1 Martie 2023 Privind creșterea gradului de transparență al administrației locale prin înregistrarea audio-video și difuzarea în direct a ședințelor de Consiliu Local al comunei Obrejița, județul Vrancea

Proiect de Hotarare 12 din 20 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Sihlea, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

Proiect de Hotarare 11 din 14 Februarie 2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2022.

Proiect de Hotarare 10 din 14 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Tâmboești, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

Proiect de Hotarare 09 din 13 Februarie 2023 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Proiect de Hotarare 08 din 13 Februarie 2023 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.

Proiect de Hotarare 07 din 10 Februarie 2023 Privind aprobarea studiului de fezabilitate integrat, precum si aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TÂMBOESTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA“

Proiect de Hotarare 06 din 10 Februarie 2023 Privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”

Proiect de Hotarare 05 din 30 Ianuarie 2023 Privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Obrejița, județul Vrancea și Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, necesar pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963.

Proiect de Hotarare 04 din 26 Ianuarie 2023 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 03 din 26 Ianuarie 2023 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, județul Vrancea pe anul 2023.

Proiect de Hotarare 02 din 04 Ianuarie 2023 Privind validarea Dispoziției numărul 177 din 21 Decembrie 2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Proiect de Hotarare 01 din 04 Ianuarie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea