Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri 2023

Proiect de Hotarare 31 din 15 Mai 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul I al anului 2023.

Proiect de Hotarare 30 din 12 Mai 2023 Privind aprobarea participării comunei Obrejița la Programul privind casarea autovehiculelor uzate denumit „Rabla Local” derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Proiect de Hotarare 29 din 12 Mai 2023 Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al UAT Obrejița pentru trimestrul I al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Proiect de Hotarare 28 din 11 Mai 2023 Privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete disponibile de păşune comunală înregistrate în domeniul public al Comunei Obrejița și a documentațiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere.

Proiect de Hotarare 27 din 09 Mai 2023 Privind aprobarea finalizării etapei de inițiere a procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în U.A.T.Obreița, județul Vrancea, în vederea întocmirii Dosarului Preliminar.

Proiect de Hotarare 26 din 27 Aprilie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 25 din 26 Aprilie 2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea. 

Proiect de Hotarare 24 din 28 Martie 2023 Privind transformarea în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, a unei funcții publice de execuție în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut.

Proiect de Hotarare 23 din 27 Martie 2023 Privind acordarea unui mandat special reprzentantului legal al UAT Obrejița în Adunarea Generală a Membrilor Asociației “Vranceaqua”.

Proiect de Hotarare 22 din 27 Martie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 21 din 27 Martie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

Proiect de Hotarare 20 din 14 Martie 2023 propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 19 din 14 Martie 2023 aprobarea menținerii comunei Obrejița, județul Vrancea la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației ”Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, denumita in continuare Asociatia.

Proiect de Hotarare 18 din 14 Martie 2023 aprobarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Comuna Obrejița, Judetul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educație, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Proiect de Hotarare 17 din 06 Martie 2023 Privind darea în administrarea Școlii Gimanziale Obrejița, unitate cu personalitate juridică, a imobilului-construcție „Grădinița cu program normal, 3 săli de clasă comuna Obrejița, județul Vrancea”, proprietatea publică a comunei Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 16 din 06 Martie 2023 Privind Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Proiect de Hotarare 15 din 2 Martie 2023 Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti si pentru sustinerea familiei.

Proiect de Hotarare 14 din 2 Martie 2023 Privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Obrejița, judeţul Vrancea.

Proiect de Hotarare 13 din 1 Martie 2023 Privind creșterea gradului de transparență al administrației locale prin înregistrarea audio-video și difuzarea în direct a ședințelor de Consiliu Local al comunei Obrejița, județul Vrancea

Proiect de Hotarare 12 din 20 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Sihlea, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

Proiect de Hotarare 11 din 14 Februarie 2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2022.

Proiect de Hotarare 10 din 14 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Tâmboești, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

Proiect de Hotarare 09 din 13 Februarie 2023 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Proiect de Hotarare 08 din 13 Februarie 2023 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.

Proiect de Hotarare 07 din 10 Februarie 2023 Privind aprobarea studiului de fezabilitate integrat, precum si aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TÂMBOESTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA“

Proiect de Hotarare 06 din 10 Februarie 2023 Privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”

Proiect de Hotarare 05 din 30 Ianuarie 2023 Privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Obrejița, județul Vrancea și Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, necesar pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963.

Proiect de Hotarare 04 din 26 Ianuarie 2023 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

Proiect de Hotarare 03 din 26 Ianuarie 2023 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, județul Vrancea pe anul 2023.

Proiect de Hotarare 02 din 04 Ianuarie 2023 Privind validarea Dispoziției numărul 177 din 21 Decembrie 2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Proiect de Hotarare 01 din 04 Ianuarie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea