Hotărâri ale consiliului local

Hotarari 2024

HCL 19 din 27 Iunie 2024 Privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local al comunei Obrejița.

HCL 18 din 27 Iunie 2024 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea.

HCL 16 din 18 Martie 2024 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul I al anului 2024.

HCL 15 din 18 Aprilie 2024 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2023.

HCL 14 din 18 Aprilie 2024 Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Ramforsare drumuri comunale, Etapa 1, comuna Obrejița, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL 13 din 18 Aprilie 2024 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 12 din 11 Martie 2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDEȚUL VRANCEA», aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny”.

HCL 11 din 11 Martie 2024 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență destinate sprijinirii familiei sau persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

HCL 10 din 11 Martie 2024 Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 09 din 08 Februarie 2024 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, județul Vrancea pe anul 2024.

HCL 08 din 08 Februarie 2024 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea.

HCL 07 din 08 Februarie 2024 Privind aprobarea modalităţii de decontare a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 06 din 08 Februarie 2024 Privind aprobarea contribuției UAT comuna Obrejița, la proiectul regional „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, județul Vrancea, etapa a II-a – fazat”.

HCL 05 din 08 Februarie 2024 Privind retragerea comunei Obrejița, județul Vrancea din cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat ­ ATRAS.

HCL 04 din 11 Ianuarie 2024 Privind Validarea Dispoziției numărul 200 din 20 Decembrie 2023 privind modificarea bugetului local al comunei Obrejita, judetul Vrancea pe trimestrul IV anul 2023, prin suplimentare cu suma de 57.000 lei, reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor cod.11.02.02 – plata asistentilor personali si a indemnizatiilor de handicap.

HCL 03 din 11 Ianuarie 2024 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 02 din 11 Ianuarie 2024 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 01 din 11 Ianuarie 2024 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar pentru anul 2024-2025, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

Hotarari 2023

HCL 68 din 15 Decembrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 67 din 15 Decembrie 2023 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2024, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

HCL 66 din 15 Decembrie 2023 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 65 din 15 Decembrie 2023 Privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. OBREJIȚA, JUDEȚUL VRANCEA în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

HCL 64 din  2023 Privind aprobarea mandatării cu mandat special a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata’’, să exercite, în numele şi pe seama Unitatii Aadministrativ-Teritoriale comuna Obrejița delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deseurilor municipale si transportul acestora la punctele/statiile de transfer la nivelul Zonei 4 Gugesti, judetul Vrancea pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Vrancea’’

HCL 63 din 29 Noiembrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 62 din 29 Noiembrie 2023 Privind constatarea încetarii calității de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ATRAS a comunei Ciorăști, judetul Vrancea.

HCL 61 din 29 Noiembrie 2023 Privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 60 din 26 Octombrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 59 din 26 Octombrie 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al anului 2023.

HCL 58 din 26 Octombrie 2023 Privind Validarea Dispoziției numărul 180 din 17 Octombrie 2023 privind modificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare intre articole si alineate bugetare din cadrul aceluiasi capitol bugetar in trimestrul IV 2023.

HCL 57 din 26 Octombrie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 56 din 28 Septembrie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 55 din 28 Septembrie 2023 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

HCL 54 din 28 Septembrie 2023 Privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat ­ATRAS a comunei Racovita, judetul Braila.

HCL 53 din 28 Septembrie 2023 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2023-2024.

HCL 52 din 28 Septembrie 2023 Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 51 din 28 August 2023 Privind Validarea Dispoziției numărul 116 din 21 August 2023 – privind modificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare între articole și alineate bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar în trimestrul III anul 2023.

HCL 50 din 28 August 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 49 din 28 August 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul II al anului 2023.

HCL 48 din 28 August 2023 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor–cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local Obrejița, județul Vrancea pentru perioada 2023 – 2029.

HCL 47 din 28 August 2023 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii elevilor din cadrul Școlii Gimaziale Obrejița, județul Vrancea.

HCL 46 din 28 August  2023 Privind aprobarea Documentației de Atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. Obrejița, U.A.T. Sihlea, U.A.T. Slobozia Bradului și U.A.T. Tâmboești, judetul Vrancea, din componența ADI “GAZ COM4 VN SUD”.

HCL 45 din 28 August 2023 Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Ramforsare drumuri comunale, Etapa 1, comuna Obrejița, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL 44 din 28 August 2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Amenajare baltă în comuna Obrejița, județul Vrancea T 144 P 2374”.

HCL 43 din 28 August 2023 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2023.

HCL 42 din 28 August 2023 Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al UAT Obrejița pentru trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

HCL 41 din 28 August 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 40 din 04 Iulie 2023 Privind aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demararii procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în unitățile administrativ-teritoriale din componența Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “GAZ COM 4 VN SUD“.

HCL 39 din 29 Iunie 2023 Privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru investiția “ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDEȚUL VRANCEA”

HCL 38 din 29 Iunie 2023 Privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă în conformitate cu prevederile art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

HCL 37 din 29 Iunie 2023 Privind aprobarea cererii formulată de către S.C. Orange România S.A. cu privire la acordarea dreptului de uz și servitute asupra terenurilor care aparțin domeniului public al UAT Obrejița, pentru lucrarea “Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange între BB ORO și SITE GA0121, UAT Slobozia Bradului, UAT Tâmboiești, UAT Obrejița, județul Vrancea“.

HCL 36 din 29 Iunie 2023 Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.3/2023).

HCL 35 din 29 Iunie 2023 Privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat în cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-­ATRAS a comunei Margaritesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care comuna Obrejița este membru asociat.

HCL 34 din 29 Iunie 2023 Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează spre adoptare, Consiliului Local Obrejița.

HCL 33 din 29 Iunie 2023 Privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 32 din 23 Mai 2023 Privind aprobarea aderarii Comunei Obrejița, Județul Vrancea la Noul Parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociației ”Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locala 2023-2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023-2027.

HCL 31 din 23 Mai 2023 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul I al anului 2023.

HCL 30 din 23 Mai 2023 Privind aprobarea participării comunei Obrejița la Programul privind casarea autovehiculelor uzate denumit „Rabla Local” derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

HCL 29 din 23 Mai 2023 Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al UAT Obrejița pentru trimestrul I al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

HCL 28 din 23 Mai 2023 Privind aprobarea finalizării etapei de inițiere a procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în U.A.T.Obreița, județul Vrancea, în vederea întocmirii Dosarului Preliminar.

HCL 27 din 28 Aprilie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 26 din 28 Aprilie 2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea.

HCL 25 din 04 Aprilie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 24 din 04 Aprilie 2023 Privind transformarea în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, a unei funcții publice de execuție în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut.

HCL 23 din 04 Aprilie 2023 Privind acordarea unui mandat special reprzentantului legal al UAT Obrejița în Adunarea Generală a Membrilor Asociației “Vranceaqua”.

HCL 22 din 04 Aprilie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele dinurmătoarele trei luni.

HCL 21 din 15 Martie 2023 Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți și pentru susținerea familiei.

HCL 20 din 15 Martie 2023 Privind darea în administrarea Școlii Gimanziale Obrejița, unitate cu personalitate juridică, a imobilului-construcție „Grădinița cu program normal, 3 săli de clasă comuna Obrejița, județul Vrancea”, proprietatea publică a comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 19 din 15 Martie 2023 Privind Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 18 din 15 Martie 2023 Privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Obrejița, judeţul Vrancea.

HCL 17 din 15 Martie 2023 Privind creșterea gradului de transparență al administrației locale prin înregistrarea audio-video și difuzarea în direct a ședințelor de Consiliu Local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 16 din 15 Martie 2023 Privind aprobarea menținerii comunei Obrejița, județul Vrancea la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației ”Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, denumita in continuare Asociatia.

HCL 15 din 15 Martie 2023 Privind aprobarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Comuna Obrejița, Judetul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educație, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

HCL 14 din 24 Februarie 2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2022.

HCL 13 din 24 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Sihlea, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

HCL 12 din 24 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Tâmboești, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

HCL 11 din 24 Februarie 2023 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

HCL 10 din 24 Februarie 2023 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.

HCL 09 din 24 Februarie 2023 Privind aprobarea studiului de fezabilitate integrat, precum si aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TÂMBOESTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA“.

HCL 08 din 24 Februarie 2023 Privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”.

HCL 07 din 31 Ianuarie 2023 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

HCL 06 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al comunei Obrejita, jud Vrancea, pe anul 2023.

HCL 05 din 31 Ianuarie 2023 Privind Validarea Dispoziției numărul 177 din 21 Decembrie 2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 04 din 31 Ianuarie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 03 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Obrejița în anul 2023.

HCL 02 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar pentru anul 2023-2024, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

HCL 01 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Obrejița, județul Vrancea și Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, necesar pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963.

Hotarari 2022

HCL 45 din 20 Decembrie 2022 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, la nivelul Comunei Obrejita, Judetul Vrancea.

HCL 44 din 20 Decembrie 2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”.

HCL 43 din 20 Decembrie 2022 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul IV al anului 2022.

HCL 42 din 20 Decembrie 2022 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 41 din 20 Decembrie 2022 Privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Obrejita, jud. Vrancea.

HCL 40 din 20 Decembrie 2022 Privind aprobarea suplimentării numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023.

HCL 39 din 20 Decembrie 2022 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale UAT Comuna Obrejița, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică, apaținând UAT Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TÂMBOESTI, SIHLEA, OBREJITA SI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA,,.

HCL 38 din 24 Noiembrie 2022 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 37 din 24 Noiembrie 2022 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al anului 2022.

HCL 36 din 24 Noiembrie 2022 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor realiza pe raza comunei Obrejița de către una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023.

HCL 35 din 24 Noiembrie 2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 34 din 27 Octombrie 2022 Privind aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC în comuna Obrejița, județul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local.

HCL 33 din 27 Octombrie 2022 Privind aprobarea asocierii comunei Obrejița cu unitățile administrativ teritoriale, comuna Tamboești, comuna Slobozia Bradului, comuna Sihlea, județul Vrancea, pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GAZ COM 4 VN SUD”.

HCL 32 din 27 Octombrie 2022 Privind validarea dispoziției numarul 118 din 29 Septembrie 2022 – privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 31 din 27 Octombrie 2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 30 din 04 Octombrie 2022 Privind alegerea viceprimarului Comunei Obrejița, județul Vrancea pentru mandatul 2022-2024.

HCL 29 din 29 Septembrie 2022 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea a drumului în suprafață totală de 1590 mp, situat în extravilanul comunei Obrejița, județul Vrancea T 144, P 2374.

HCL 28 din 29 Septembrie 2022 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2022-2023.

HCL 27 din 26 Iulie 2022 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul II al anului 2022.

HCL 26 din 26 Iulie 2022 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.

HCL 25 din 26 Iulie 2022 Privind validarea Dispoziției numărul 91 din 06 Iulie 2022 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 24 din 26 Iulie 2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 23 din 30 Iunie 2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli (finanțare integrală din buget -2A-Administați locală) al Comunei Obrejița, Județul Vrancea pentru anul bugetar 2022

HCL 22 din 30 Iunie 2022 Privind acordul de principiu al Consiliului Local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea, în vederea executării unui puţ forat în intravilanul comunei Obrejița, tarla 3, parcela 74, judeţul Vrancea.

HCL 21 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea proiectului “Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice Comuna OBREJIȚA, judetul VRANCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

HCL 20 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea, pentru trimestrul I al anului 2022.

HCL 19 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

HCL 18 din 23 Mai 2022 Privind transmiterea fără plată a microbuzului marca Opel Movano Cibro, din patrimoniul UAT Obrejița, în patrimoniul UAT Tâmboiești, județul Vrancea.

HCL 17 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu numărul cadastral 50033, înscris în cartea funciară cu nr. 50033 a UAT Obrejița, județul Vrancea

HCL 16 din 12 Mai 2022 Privind aprobarea proiectului “Achizitie de microbuz nepoluant pentru ADI TÂMBOEȘTI – OBREJIȚA, judetul VRANCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

HCL 15 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investitii “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TAMBOESTI, SIHLEA, OBREJITA SI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA”

HCL 14 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea parteneriatului dintre comunele TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA si SLOBOZIA BRADULUI, judetul Vrancea în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TAMBOESTI, SIHLEA, OBREJITA SI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA”

HCL 13 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2021.

HCL 12 din 20 Apr 2022 Privind asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor curente și de exploatare a serviciului de iluminat public prin alocații bugetare la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 11 din 20 Apr 2022 Privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului contabilitate financiar buget, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 10 din 20 Apr 2022 Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)

HCL 09 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a comunei Obrejița, pe anii 2021 – 2030.

HCL 08 din 20 Apr 2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Obrejita, pentru sedintele din urmatoarele 3 luni

HCL 07 din 17 Mar 2022 Privind validarea Dispoziției numărul 28 din 17 Februarie 2022 – privind aprobarea bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 06 din 17 Mar 2022 Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat – ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin incheierea unui act aditional.

HCL 05 din 17 Mar 2022 Privind planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 04 din 11 Feb 2022 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Obrejița, judetul Vrancea pe anul 2022a

HCL 03 din 11 Feb 2022 Privind validarea Dispoziției numarul 107 din 23 Decembrie 2021 – privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Obrejița, Județul Vranceav

HCL 02 din 27 Ian 2022 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

HCL 01 din 27 Ian 2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

 

 

Hotarari 2021

HCL 01 din 14 Ian 2021

HCL 02 din 18 Ian 2021

HCL 03 din 04 Feb 2021

HCL 4 din 04 Feb 2021

HCL 05 din 25 Feb 2021

HCL 06 din 25 Feb 2021

HCL 07 din 08 Apr 2021

HCL 08 din 08 Apr 2021

HCL 09 din 08 Apr 2021

HCL 10 din 15 Apr 2021

HCL 13 din 15 Apr 2021

HCL 14 din 15 Apr 2021

HCL 15 din 17 Apr 2021

HCL 16 din 10 Mai 2021

HCL 17 din 15 Iul 2021

HCL 18 din 15 Iul 2021

HCL 19 din 15 Iul 2021

HCL 20 din 15 Iul 2021

HCL 22 din 26 Aug 2021

HCL 23 din 26 Aug 2021

HCL 24 din 26 Aug 2021

HCL 25 din 26 Aug 2021

HCL 26 din 26 Aug 2021

HCL 27 din 26 Aug 2021

HCL 28 din 28 Oct 2021

HCL 29 din 28 Oct 2021

HCL 30 din 28 Oct 2021

HCL 31 din 28 Oct 2021

HCL 32 din 28 Oct 2021

HCL 33 din 28 Oct 2021

HCL 34 din 28 Oct 2021

HCL 37 din 28 Oct 2021

HCL 38 din 28 Oct 2021

HCL 39 din 26 Nov 2021

HCL 40 din 26 Nov 2021

HCL 41 din 20 Dec 2021

HCL 42 din 20 Dec 2021

HCL 43 din 20 Dec 2021

HCL 44 din 20 Dec 2021

HCL 45 din 20 Dec 2021

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea