Hotărâri ale consiliului local

Hotarari 2023

HCL 27 din 28 Aprilie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 26 din 28 Aprilie 2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, judeţul Vrancea.

HCL 25 din 04 Aprilie 2023 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 24 din 04 Aprilie 2023 Privind transformarea în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Obrejița, a unei funcții publice de execuție în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut.

HCL 23 din 04 Aprilie 2023 Privind acordarea unui mandat special reprzentantului legal al UAT Obrejița în Adunarea Generală a Membrilor Asociației “Vranceaqua”.

HCL 22 din 04 Aprilie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele dinurmătoarele trei luni.

HCL 21 din 15 Martie 2023 Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți și pentru susținerea familiei.

HCL 20 din 15 Martie 2023 Privind darea în administrarea Școlii Gimanziale Obrejița, unitate cu personalitate juridică, a imobilului-construcție „Grădinița cu program normal, 3 săli de clasă comuna Obrejița, județul Vrancea”, proprietatea publică a comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 19 din 15 Martie 2023 Privind Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 18 din 15 Martie 2023 Privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Obrejița, judeţul Vrancea.

HCL 17 din 15 Martie 2023 Privind creșterea gradului de transparență al administrației locale prin înregistrarea audio-video și difuzarea în direct a ședințelor de Consiliu Local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 16 din 15 Martie 2023 Privind aprobarea menținerii comunei Obrejița, județul Vrancea la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației ”Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, denumita in continuare Asociatia.

HCL 15 din 15 Martie 2023 Privind aprobarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Comuna Obrejița, Judetul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educație, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

HCL 14 din 24 Februarie 2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2022.

HCL 13 din 24 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Sihlea, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

HCL 12 din 24 Februarie 2023 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale U.A.T. Comuna Tâmboești, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toata durata concesiunii, a unei suprafețe de teren proprietate publică, aparținând U.A.T. Comuna Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții “Înfiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Tâmboești, Sihlea, Obrejita si Slobozia Bradului, judetul Vrancea“

HCL 11 din 24 Februarie 2023 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

HCL 10 din 24 Februarie 2023 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.

HCL 09 din 24 Februarie 2023 Privind aprobarea studiului de fezabilitate integrat, precum si aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TÂMBOESTI, SIHLEA, OBREJIȚA ȘI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA“.

HCL 08 din 24 Februarie 2023 Privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”.

HCL 07 din 31 Ianuarie 2023 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

HCL 06 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al comunei Obrejita, jud Vrancea, pe anul 2023.

HCL 05 din 31 Ianuarie 2023 Privind Validarea Dispoziției numărul 177 din 21 Decembrie 2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 04 din 31 Ianuarie 2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 03 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Obrejița în anul 2023.

HCL 02 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar pentru anul 2023-2024, în comuna Obrejița, județul Vrancea.

HCL 01 din 31 Ianuarie 2023 Privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT comuna Obrejița, județul Vrancea și Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, necesar pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963.

Hotarari 2022

HCL 45 din 20 Decembrie 2022 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, la nivelul Comunei Obrejita, Judetul Vrancea.

HCL 44 din 20 Decembrie 2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”.

HCL 43 din 20 Decembrie 2022 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul IV al anului 2022.

HCL 42 din 20 Decembrie 2022 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 41 din 20 Decembrie 2022 Privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Obrejita, jud. Vrancea.

HCL 40 din 20 Decembrie 2022 Privind aprobarea suplimentării numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023.

HCL 39 din 20 Decembrie 2022 Privind punerea la dispoziția viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale UAT Comuna Obrejița, județul Vrancea, cu titlu gratuit, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică, apaținând UAT Obrejița, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TÂMBOESTI, SIHLEA, OBREJITA SI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA,,.

HCL 38 din 24 Noiembrie 2022 Privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 37 din 24 Noiembrie 2022 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al anului 2022.

HCL 36 din 24 Noiembrie 2022 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor realiza pe raza comunei Obrejița de către una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023.

HCL 35 din 24 Noiembrie 2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 34 din 27 Octombrie 2022 Privind aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC în comuna Obrejița, județul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local.

HCL 33 din 27 Octombrie 2022 Privind aprobarea asocierii comunei Obrejița cu unitățile administrativ teritoriale, comuna Tamboești, comuna Slobozia Bradului, comuna Sihlea, județul Vrancea, pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GAZ COM 4 VN SUD”.

HCL 32 din 27 Octombrie 2022 Privind validarea dispoziției numarul 118 din 29 Septembrie 2022 – privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 31 din 27 Octombrie 2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 30 din 04 Octombrie 2022 Privind alegerea viceprimarului Comunei Obrejița, județul Vrancea pentru mandatul 2022-2024.

HCL 29 din 29 Septembrie 2022 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea a drumului în suprafață totală de 1590 mp, situat în extravilanul comunei Obrejița, județul Vrancea T 144, P 2374.

HCL 28 din 29 Septembrie 2022 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2022-2023.

HCL 27 din 26 Iulie 2022 Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul II al anului 2022.

HCL 26 din 26 Iulie 2022 Privind însușirea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.

HCL 25 din 26 Iulie 2022 Privind validarea Dispoziției numărul 91 din 06 Iulie 2022 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.

HCL 24 din 26 Iulie 2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

HCL 23 din 30 Iunie 2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli (finanțare integrală din buget -2A-Administați locală) al Comunei Obrejița, Județul Vrancea pentru anul bugetar 2022

HCL 22 din 30 Iunie 2022 Privind acordul de principiu al Consiliului Local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea, în vederea executării unui puţ forat în intravilanul comunei Obrejița, tarla 3, parcela 74, judeţul Vrancea.

HCL 21 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea proiectului “Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice Comuna OBREJIȚA, judetul VRANCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

HCL 20 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea, pentru trimestrul I al anului 2022.

HCL 19 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

HCL 18 din 23 Mai 2022 Privind transmiterea fără plată a microbuzului marca Opel Movano Cibro, din patrimoniul UAT Obrejița, în patrimoniul UAT Tâmboiești, județul Vrancea.

HCL 17 din 23 Mai 2022 Privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu numărul cadastral 50033, înscris în cartea funciară cu nr. 50033 a UAT Obrejița, județul Vrancea

HCL 16 din 12 Mai 2022 Privind aprobarea proiectului “Achizitie de microbuz nepoluant pentru ADI TÂMBOEȘTI – OBREJIȚA, judetul VRANCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

HCL 15 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investitii “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TAMBOESTI, SIHLEA, OBREJITA SI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA”

HCL 14 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea parteneriatului dintre comunele TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA si SLOBOZIA BRADULUI, judetul Vrancea în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE TAMBOESTI, SIHLEA, OBREJITA SI SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA”

HCL 13 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2021.

HCL 12 din 20 Apr 2022 Privind asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor curente și de exploatare a serviciului de iluminat public prin alocații bugetare la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 11 din 20 Apr 2022 Privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului contabilitate financiar buget, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 10 din 20 Apr 2022 Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)

HCL 09 din 20 Apr 2022 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a comunei Obrejița, pe anii 2021 – 2030.

HCL 08 din 20 Apr 2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Obrejita, pentru sedintele din urmatoarele 3 luni

HCL 07 din 17 Mar 2022 Privind validarea Dispoziției numărul 28 din 17 Februarie 2022 – privind aprobarea bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea.

HCL 06 din 17 Mar 2022 Privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat – ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin incheierea unui act aditional.

HCL 05 din 17 Mar 2022 Privind planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Obrejița, judetul Vrancea.

HCL 04 din 11 Feb 2022 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Obrejița, judetul Vrancea pe anul 2022a

HCL 03 din 11 Feb 2022 Privind validarea Dispoziției numarul 107 din 23 Decembrie 2021 – privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Obrejița, Județul Vranceav

HCL 02 din 27 Ian 2022 Privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

HCL 01 din 27 Ian 2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni.

 

 

Hotarari 2021

HCL 01 din 14 Ian 2021

HCL 02 din 18 Ian 2021

HCL 03 din 04 Feb 2021

HCL 4 din 04 Feb 2021

HCL 05 din 25 Feb 2021

HCL 06 din 25 Feb 2021

HCL 07 din 08 Apr 2021

HCL 08 din 08 Apr 2021

HCL 09 din 08 Apr 2021

HCL 10 din 15 Apr 2021

HCL 13 din 15 Apr 2021

HCL 14 din 15 Apr 2021

HCL 15 din 17 Apr 2021

HCL 16 din 10 Mai 2021

HCL 17 din 15 Iul 2021

HCL 18 din 15 Iul 2021

HCL 19 din 15 Iul 2021

HCL 20 din 15 Iul 2021

HCL 22 din 26 Aug 2021

HCL 23 din 26 Aug 2021

HCL 24 din 26 Aug 2021

HCL 25 din 26 Aug 2021

HCL 26 din 26 Aug 2021

HCL 27 din 26 Aug 2021

HCL 28 din 28 Oct 2021

HCL 29 din 28 Oct 2021

HCL 30 din 28 Oct 2021

HCL 31 din 28 Oct 2021

HCL 32 din 28 Oct 2021

HCL 33 din 28 Oct 2021

HCL 34 din 28 Oct 2021

HCL 37 din 28 Oct 2021

HCL 38 din 28 Oct 2021

HCL 39 din 26 Nov 2021

HCL 40 din 26 Nov 2021

HCL 41 din 20 Dec 2021

HCL 42 din 20 Dec 2021

HCL 43 din 20 Dec 2021

HCL 44 din 20 Dec 2021

HCL 45 din 20 Dec 2021

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea