Compartimente și Servicii Primărie

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

Atribuţii:

 • elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 • elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006;
 • propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 • asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 • asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 • urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 • asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 • operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 • întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;
 • asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;

COMPARTIMENT  SERVICIU APĂ CANAL

Atribuţii:

 • alimentarea cu apa potabilă a populaţiei şi colectarea apelor menajere.

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – DESERVIRE

Atribuţii:

 • asigură curăţenia şi întreţinerea încăperilor instituţiei şi a spaţiilor aferente;
 • recepţionează, păstrează şi eliberează materialele necesare bunei desfăşurări al activităţii aparatului propriu în baza referatelor şi aprobărilor date de către conducerea instituţiei;
 • colaborează cu celelalte direcţii şi servicii în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

COMPARTIMENT ISU

Atribuţii:

 • organizează şi conduce acţiunile echipelor specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturael, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;
 • planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, prevăzute de actele normative în vigoare;
 • asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;
 • coordonează lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
 • asigură studierea şi cunnoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
 • urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar, pe baza normelor şi instrucţiunilor de dotare;
 • întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;
 • asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
 • informează primarul şi compartimentul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă, despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
 • verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar;
 • întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului, informându-l pe primar despre acestea;
 • controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzător;
 • ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;
 • ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;
 • urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;
 • participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
 • împreună cu compartimentul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei, şi pe teritoriul agenţilor şi operatorilor economici din raza localităţii;
 • face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;
 • pregăteşte şi asigură desfăşurarea analizei anuale a activităţii serviciului voluntar;
 • întocmeşte şi actualizează în permanenţă fişele postului pentru personalul voluntar;
 • ţine evidenţa participării personalului la intervenţie şi face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii;
 • întocmeşte anual proiectul de buget pentru serviciu şi îl susţine în comisiile de specialitate;
 • urmăreşte în permanenţă execuţia bugetară şi face propuneri de rectificare dacă este cazul;
 • promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari;
 • execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;
 • întocmeşte raportul de intervenţie pentru intervenţiile serviciului voluntar.

COMPARTIMENT CONTABILITATE

Atribuţii :

 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • urmărirea execuţiei bugetare;
 • asigură centralizarea şi verificarea dărilor de seamă a instituţiilor finanţate din bugetul local precum şi întocmirea dării de seamă proprii;
 • întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local, etc.;
 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de urmărire, încasare şi control a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;
 • constată şi stabileşte categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoanele fizice şi agenţii economici;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil .

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Atribuţii:

 • de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective;
 • de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Atribuţii:

 • aplicarea legilor fondului funciar;
 • adeverinţe;
 • atestat producător şi carnet de comercializare;
 • adeverinţă de proprietate animale ce se eliberează după verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaţă);
 • titluri de proprietate eliberate în baza Legii;
 • eliberarea procesului verbal de punere în posesie;
 • întocmirea fişei pentru eliberarea titlului şi eliberarea lui de către OCPI Sibiu pentru întocmirea titlului de proprietate.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Atribuţii:

 • întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare;
 • eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
 • atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate;
 • oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar);
 • primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;

@ 2021 - PRIMARIA COMUNEI OBREJITA / Judetul Vrancea